Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I PRZYRODY PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

 

Wśród bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach w ramach projektu „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone są od października 2010 roku zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty z języka polskiego, matematyki i przyrody. Uczestniczy w nich cała klasa szósta, czyli 6 dziewczynek i 10 chłopców. Zajęcia prowadzone od ubiegłego roku szkolnego zakończą się w marcu 2012 roku. Zaplanowano je raz w tygodniu po jednej godzinie z każdego przedmiotu. Opracowane przez trenerów programy zostały przystosowane do obowiązującej podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczestników i uczestniczek do sprawdzianu zewnętrznego poprzez opanowanie umiejętności określonych w standardach wymagań po klasie VI szkoły podstawowej, tj. sprawdzających czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Zajęcia z języka polskiego rozwijają więc umiejętności w zakresie czytania, pisania, analizy i interpretacji tekstu literackiego, dzieła sztuki oraz konstruowania różnych form wypowiedzi. W czasie procesu kształcenia położono nacisk na aktywizowanie uczestników zajęć i inspirowanie ich do twórczego działania poprzez różnorodne metody pracy jak: gry dydaktyczne, drama, burza mózgów, metoda działań praktycznych. Główne cele zajęć to:

-pogłębianie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu języka jako narzędzia porozumiewania się i tworzenia literatury,

- kształtowanie umiejętności sprawnego mówienia, słuchania i czytania różnych komunikatów,

- rozbudzanie motywacji czytania i odbioru tekstów kultury,

- rozwijanie wiedzy o źródłach i sposobach odkrywania tego, co chce się wiedzieć,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczych.

 

 

Na zajęciach z matematyki dużo uwagi poświęca się zadaniom tekstowym wymagającym logicznego myślenia uczestników, rozwiązywane są przykładowe sprawdziany z lat ubiegłych oraz propozycje zadań opublikowanych na stronie CKE na rok 2011/2012. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, aby jak najbardziej zainteresować każdego uczestnika, a przyswajanie wiedzy odbywało się w bezstresowy i ciekawy sposób. W ramach zajęć z przyrody uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, które mają charakter w znacznej mierze praktyczny i prowadzą do rozumienia świata przyrodniczego.

Zaplanowane treści polonistyczne realizowane są w oparciu o zakupione zestawy dydaktyczne, kształtujące sprawność czytania, pisania oraz analizy i interpretacji tekstu literackiego. Do zajęć z matematyki zostały zakupione specjalne podręczniki z zadaniami przygotowującymi do sprawdzianu oraz zestawy testów dla każdego uczestnika projektu, które są bardzo pomocne w realizacji programu i ułatwiają pracę, ponieważ zawierają dobrze opracowane komentarze. Do prowadzenia zajęć z przyrody wykorzystywane są atlasy przyrodnicze, pięknie ilustrowana książka Polskie parki narodowe, a także prezentacje multimedialne oraz zestawy doświadczalne, które prowadząca przygotowuje na poszczególne zajęcia. Wszystkie pozycje książkowe dla uczestników zajęć zostały zakupione w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczki i uczestnicy bardzo chętnie uczęszczają na wszystkie zajęcia i wykazują się dużą aktywnością. Prowadzone tego typu zajęcia pozalekcyjne stwarzają możliwości do kształtowania przez uczestników nawyku systematycznego i planowego wzbogacania wiedzy i umiejętności, które mamy nadzieję potwierdzą wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w kwietniu 2012 roku.

 

Trenerzy:
Celina Węgrzyn
– trenerka zajęć z języka polskiego

Iwona Szczucińska – trenerka zajęć z przyrody

Dariusz Dziedzic – trener zajęć z matematyki

 

 


 

 

SZANSA NA UDANY EGZAMIN GIMNAZJALNY
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
,,WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓŻNIC”

  

Od października 2010 roku uczniowie klasy III gimnazjum Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach brali udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego, matematyki oraz z języka niemieckiego w ramach projektu ,,Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”. Zajęcia te miały na celu jak najlepsze przygotowanie ich uczestników do egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2011/2012. Trening przygotowawczy odbywał się według wcześniej opracowanego przez trenerki planu działań, nastawionego w głównej mierze na powtarzanie, utrwalanie oraz uzupełnianie wiedzy, jak również doskonalenie umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

W wyżej wymienionych zajęciach brało udział 16 uczestników, w tym 9 dziewcząt i 7 chłopców. Na każde z zajęć przeznaczono 60 godzin, które realizowano w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

 

Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomoce te były różnorodne, bogate pod względem treści, jak również formy. Uczestnicy zajęć otrzymywali je sukcesywnie. W efekcie zgromadzili ich sporo.

Trenerki dbały o to, aby czas przeznaczony na zajęcia projektowe uczestnicy spędzali przyjemnie oraz pożytecznie. Służyły temu m.in.: odpowiedni dobór metod oraz technik pracy, wykorzystywanie możliwie największej ilości atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wdrażanie technik multimedialnych oraz dostępnych środków audiowizualnych, jak również zapewnianie atmosfery życzliwości i zrozumienia.

Wiedzę oraz umiejętności uczestników zajęć systematycznie poddawano kontroli w formie pisemnych sprawdzianów, których wyniki sumiennie analizowano, a popełniane błędy weryfikowano, co zwiększało efektywność podejmowanych działań.

Wszyscy uczestnicy zajęć projektowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki oraz języka niemieckiego chętnie w nich brali udział oraz wykazywali się dużą aktywnością i dociekliwością poznawczą. Zajęcia te uświadomiły im, że sukces na egzaminie gimnazjalnym zależy od dobrego przygotowania, co z kolei wymaga zaangażowania i determinacji w utrwalaniu wiedzy oraz umiejętności zdobytych w toku nauki, ponadto dobrej, skutecznej i przemyślanej organizacji pracy, nad którą przez cały czas trwania projektu czuwały trenerki.

Przygotowania już mamy za sobą, teraz cierpliwie czekamy na efekty w postaci wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Barbara Sczucińska – trenerka zajęć z matematyki

Anna Zormati – trenerka zajęć z języka niemieckiego

Marta Karmelita – trenerka zajęć z języka polskiego

 

 

 


 

« Wstecz